Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο τύπου Δ.Σκούφη

Ακύρωση από το υπουργείο εσωτερικών και την αποκεντρωμένη δ/ση Πελ/σου,δυτ.Ελλάδος & Ιονίων νησων της αποφασης του Δ.Σ. του δήμου Άργους Μυκηνών, ζητά με έγγραφό του ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ‘‘ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ’’ Δημήτρης Σκούφης, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 8-2-13 με θέμα τον προϋπολογισμό του 2013 κλπ, επανάληψη της διαδικασίας και αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών για παράβαση καθήκοντος.Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Άργους –Μυκηνών με την αριθμ. 3852/4-2-13 πρόσκληση κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, την 8-2-13 ημέρα παρασκευή και ώρα 8.15 μ.μ. προκειμένου να «συσκεφτεί και να αποφασίσει»-όπως τονιζόταν χαρακτηριστικά και κατά λέξη- «για τα παρακάτω θέματα»

1. Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2013.

2. Περί εγκρίσεως του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2013.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. στην μέσω mail αποστολή της πρόσκλησης επισυνάπτονταν τα χαρακτηρισμένα με τους αριθμούς (1),(2 ) και (3) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ στο παρόν, σχετικά με τα υπόψη θέματα, έγγραφα.

Ωστόσο για την ακόμα πληρέστερη δική μου ενημέρωση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ενάσκηση των καθηκόντων μου και βέβαια την εν συνεχεία ουσιαστική συμμετοχή μου στην λήψη των εν λόγω αποφάσεων- καθώς από την δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στην οποία και ανήκω μου είχαν ανατεθεί και καθήκοντα εισηγητή στα παραπάνω θέματα- ύστερα μάλιστα και από την διαπίστωση και διαφόρων άλλων παράτυπων και παράνομων κατά την άποψη μου επιλογών στην κατανομή των πόρων του Δήμου κλπ- δια του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης του -εκ μέρους της Διοίκησής του - ζήτησα με το συνημμένο με αριθμ(4) από 5-2-13 έγγραφο μου μεταξύ άλλων και με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 266 ν.3852/2010, του άρθρου 76 παρ 3 ν.3852/2010, της περ. δ του άρθρου 63 του ν 3852/10,της περ. α του άρθρου 72 του ν 3852/10, και της παρ 1 άρθρου 3 της ΚΥΑ3966/24-1-2011 (ΦΕΚ141/9-2-2011 τεύχος Β) συμπληρωματικά και τα εξής:

· αντίγραφο πρακτικού (συγκέντρωση, αξιολόγηση προτάσεων κλπ) της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου επί των δυο αυτών θεμάτων.

· αντίγραφο πρακτικού-γνώμης της συνεδρίασης της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης επί των περί ου ο λόγος θεμάτων αλλά και του λοιπού σχετικού υλικού (πχ προσκλήσεις μελών για συνεδρίαση κλπ)

· αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης-απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου επί των ανωτέρω θεμάτων , όπως και αντίγραφο της σχετικής εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα ίδια θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

· αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης-απόφασης-εισήγησης-σύνταξης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου των ανωτέρω σχεδίων α) προϋπολογισμού και β) ετήσιου Πρ/τος δράσης οικ. έτους 2013 και υποβολή τους για έγκριση στο ΔΣ του Δήμου.

· αντίγραφο του προβλεπόμενου από την παρ.2 του άρθρου 266 ειδικού παραρτήματος του προϋπολογισμού (δεν περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις που τέθηκαν υπόψη μας ) στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις ΤΟΠΙΚΕΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ κοινότητες συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Ακόμη στο ίδιο αυτό έγγραφό μου σημείωνα : «Εν προκειμένω οφείλω να επισημάνω ότι για τρίτο συνεχόμενο οικ. έτος αγνοείται παντελώς και επιδεικτικά εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής αλλά και εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου -παρά το ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο κλπ- και από τον προπ/σμό, και από το Τ.Π. και από το επιχειρησιακό πρόγραμμα , η μεγαλύτερη σε έκταση ( ανάγκες , ελλείψεις κλπ) ΔΕ του Δήμου, η Δ.Ε. Λυρκείας, σε σχέση με κάποιες άλλες Δ.Ε. του Δήμου , μισής προς αυτήν έκτασης , με πολύ λιγότερα Δημοτικά διαμερίσματα- τοπικές Κοινότητες και οικισμούς και πληθυσμό ισάριθμο σχεδόν αυτού της ΔΕ Λυρκείας. Και το δείχνουν αυτό όλα τα στοιχεία.

Πολλές Τοπικές κοινότητες στην ορεινή ιδίως περιφέρεια του Δήμου αγνοούνται όχι μόνο από τον προυπ/σμό, το Τ.Π. και το επιχειρησιακό πρόγραμμα των 3 τελευταίων οικ. ετών του Δήμου αλλά και από τον ΧΑΡΤΗ των χωρικών του αρμοδιοτήτων, για αυτό και δεν αναφέρονται σε καμιά συζήτηση, σε κανένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και ας το απαιτεί ο νόμος».

Από καμία όμως γραμμή του επίσης συνημμένου με τον χαρακτηριστικό αριθμό (5) και ημερομηνία 8-2-13 της εγγράφου απάντησης, στα πιο πάνω αιτήματα μου, του Πρόεδρου του ΔΣ του Δήμου δεν μου δίνεται, όπως και εσείς θα διαπιστώσετε, καμία συμπληρωματική αλλά και ούτε και οιαδήποτε άλλη σχετική με τα εν λόγω ζητήματα και τα πρόσθετα στοιχεία που ζητούσα, πληροφορία.

Κατά την ημέρα της συνεδρίασης του ΔΣ και πιο συγκεκριμένα με την έναρξη συζήτησης των παραπάνω θεμάτων, πρώτα το λόγο έδωσε ο πρόεδρος του ΔΣ στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών ο οποίος και περιορίστηκε μόνο στην ανάγνωση -όχι παραπάνω από 3-4 λεπτά της ώρας, ορισμένων μόνο διατάξεων νόμων, ΠΔ, εγκυκλίων κλπ, σχετικών όντως και με τους περιορισμούς και εν γένει με την κατάρτιση και την ψήφιση του Προυπ/σμού.

Για οιαδήποτε άλλου είδους εισήγηση-ανάλυση-πληροφορία κλπ πάνω στα ίδια αυτά θέματα ούτε λόγος από κανένα.

Στη συνέχεια και αφού μεσολάβησαν 5-6 ειδικές ερωτήσεις εκ μέρους μελών του Δ.Σ. και δόθηκαν οι όποιες (κάποιες εκ των οποίων εντελώς ελλιπείς κατά την άποψη μου) απαντήσεις εκ μέρους της Δ/νσης οικονομικών του Δήμου ,για συγκεκριμένες εγγραφές εσόδων και δαπανών του προυπ/σμου, εδόθη ο λόγος και στον υπογράφοντα το παρόν.

Την παρέμβαση μου στα υπόψη θέματα την άρχισα σημειώνοντας με έμφαση το γεγονός ότι αγνοήθηκαν και παρανόμως και επιδεικτικότατα τόσο από τον Πρόεδρο του ΔΣ όσο και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ/νσεις , τους Υπηρεσιακούς και λοιπούς Διοικητικούς παράγοντες του Δήμου, ΟΛΑ τα διαλαμβανόμενα στο Νο (4) και επισυναπτόμενο στο παρόν έγγραφο μου, ερωτήματά μου αλλά και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούσα να τεθούν υπόψη μου όπως και όλα τα υπόλοιπα σχετικά σχόλια μου τόσο όσον αφορά τον προϋπ/σμο και το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και το ετήσιο σχέδιο δράσης για το 2013.Μάλιστα δεν επεσήμανα μόνο απλά αλλά και διάβασα ολόκληρο ένα πρόχειρο σημείωμα μου σύμφωνα με το οποίο τα όποια στοιχεία ζητούσα και θα έπρεπε χωρίς άλλο να είχαν τεθεί κατά νόμο-σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις- εγκαίρως υπόψη των μελών του Δ.Σ. και σε κάθε περίπτωση πριν από την συγκεκριμένη συνεδρίαση, δεν ήταν άλλα από αυτά που θα έπρεπε να συνοδεύουν την αποστολή στην περιφέρεια για έγκριση των αποφάσεων αυτών του Δ.Σ.

Αμέσως μετά την έως εκείνη την στιγμή τοποθέτηση μου ο λόγος δόθηκε στον Δ/ντη της οικον. υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αντί να ζητήσει συγγνώμη και από μένα και από ολόκληρο το σώμα για τις σοβαρές ουσιαστικού χαρακτήρα παραλείψεις της Δ/νσής του σχετικά με την μη ωρίμανση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο, των θεμάτων αυτών ενόψει της συζήτησης τους στο ΔΣ , εν τέλει με εγκάλεσε κιόλας γιατί δεν ζήτησα τα στοιχεία αυτά νωρίτερα ώστε να μπορεί να τα ετοιμάσει-λες και εγώ γνώριζα πριν την αποστολή της πρόσκλησης ποια ημερομηνία θα γινόταν αυτή η συζήτηση στο Δ.Σ-.

Και σαν να μην έφτανε αυτό υπερβαίνοντας - παρά την ευθεία όπως ήδη αναφέρθηκε παράκαμψη ρητά επιβεβλημένων διοικητικών διαδικασιών με βάση το αντίστοιχο με τα θέματα αυτά ισχύον νομικό πλαίσιο - κάθε όριο σεβασμού, δεοντολογίας κλπ και προς το πρόσωπο μου αλλά και προς ολόκληρο το σώμα, ομολόγησε ανερυθρίαστα πως ότι είναι απαραίτητο, ότι προβλέπεται να συναποσταλεί με τις εν λόγω αποφάσεις του ΔΣ στην περιφέρεια να μην ανησυχούμε θα ετοιμαστεί και θα αποσταλεί.

Και όλα αυτά βέβαια εννοειται εκ των υστέρων και παρά τα αντιθέτως οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις όπως και χωρίς ποτέ να λάβει γνώσει του περιεχομένου τους το Δ.Σ. Όπως τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά το ΔΣ είναι έτσι και αλλιώς υποχρεωμένο να αποφασίσει άμεσα και μάλιστα θετικά για τα δυο αυτά θέματα -ακόμα και χωρίς τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία, εισηγήσεις κλπ δηλαδή - σε αυτή την συνεδρίασή του, για πολύ σοβαρούς λόγους που έχουν να κάνουν με την λειτουργικότητα- έστω και στα όρια ή και εκτός των ορίων- εκ των πραγμάτων-του νόμου, προσθέτω εγώ- του Δήμου.

Επειδή όλα τα παραπάνω και όσα άλλα.. πολύ ενδιαφέροντα- μέχρι και την οριστική- αμέσως μετά από όσα μεσολάβησαν στο μεταξύ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα- αποχώρηση από την αίθουσα του ΔΣ σύσσωμης της αντιπολίτευσης ( και την εν τέλει ψήφιση- όπως έχω ενημερωθεί- του προπ/σμού κλπ μόνο από την πλειοψηφία του Δ.Σ.) θα πληροφορηθείτε σχετικά με το θέμα αυτό από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης του Δ.Σ.-τα οποία παρακαλώ να θέσει άμεσα υπόψη των αποδεκτών του παρόντος ο πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Άργους-Μυκηνών προς τον όποιο και κοινοποιείται το παρόν-

Συνιστούν:

• λόγο ΑΚΥΡΩΣΗΣ κατά νόμο των υπόψη αποφάσεων του Δ.Σ. για τα δυο αυτά θέματα και βέβαια επανάληψης της συνεδρίασης, όταν και μόνο όταν η Δ/νση οικονομικού κλπ είναι έτοιμη με εισηγήσεις κλπ και είναι βέβαιη ότι έχει στη διάθεση της όλα τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα στοιχεία ,αποφάσεις οργάνων του Δήμου κλπ για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

• ισχυρό και σπουδαίο λόγο αναζήτησης αρμοδίως ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ- και ίσως όχι μόνον -ΕΥΘΥΝΩΝ για ενδεχόμενες παραβάσεις καθήκοντος που έλαβαν χώρα τόσο από τους υπεύθυνους Διοίκησης του Δήμου όσο και από κάποιους υπηρεσιακούς του παράγοντες ως προς τα παραπάνω .

Παρακαλώ όλους τους αποδέκτες της παρούσης γραπτής παρέμβασης μου, αφού προηγουμένως επιληφθούν- κατά λόγο αρμοδιότητος ο καθένας-των θεμάτων που τίθενται υπόψη τους με την προαναφερθείσα αλληλογραφία κλπ και δια του παρόντος, είτε προς διερεύνηση είτε για την λήψη αποφάσεων κλπ, να ενημερώσουν στη συνέχεια γραπτά τόσο τον υπογράφοντα όσο και το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και βέβαια το Δήμο σχετικά.

Η συζήτηση κάθε χρόνο του προϋπολογισμού στο ΔΣ κάθε Δήμου και οι αποφάσεις που παίρνονται κάθε φορά είναι μια κορυφαία αυτοδιοικητική διαδικασία. Μια διαδικασία που είναι ανάγκη να την σέβονται όλοι και να αποφεύγουν με κάθε τρόπο να συμβάλλουν στον ευτελισμό της.

Η ανατροπή όσων συνέβησαν στο ΔΣ του Δήμου Άργους-Μυκηνών είναι χρέος ΟΛΩΝ ΜΑΣ και της Αυτοδιοίκησης δηλαδή και της Κεντρικής Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: